Vraag 3

Vraag 3

Hoe kan mijn enthousiasme om met erfgoed om te gaan vergroot worden en hoe kan erfgoed mee de identiteit en de uitstraling van de regio onderbouwen?

Intergemeentelijke samenwerking

Er wordt voorgesteld om groepen op te richten waar organisaties en individuen met gelijkaardige interesses elkaar kunnen leren kennen, ervaringen en kennis kunnen uitwisselen, ideeën kunnen aftoetsen en eventueel samenwerkingen kunnen opstarten. Deze ankerplaatsen kunnen zowel fysiek als digitaal zijn.

De uitwisseling en de samenwerking kan gaan over:

  • het uitwisselen van informatie en kennis over concrete realiseerbare voorbeeldprojecten, documentatiebronnen (wat, waar, hoe en wanneer raadpleegbaar), ...
  • logistieke samenwerking, zoals een klusploeg
  • verregaande samenwerking zoals een streekmuseum

Als er samengewerkt gaat worden tussen de verschillende gemeentes, moet er gezocht worden naar een uniforme aanpak of werkwijze.

Er moet samengewerkt worden door de verschillende erfgoedverenigingen. Maar er moet ook gedacht worden aan samenwerkingen met andere sectoren en domeinen zoals de toeristische sector, het onderwijs, de middenstand (handelaars, horeca, ...), ... Hoe kunnen we bijvoorbeeld erfgoedinitiatieven laten aansluiten bij toeristische initiatieven (bijvoorbeeld de fiets-, wandel- en ruiterroutenetwerken)?

Samen naar oplossingen zoeken

Erfgoedwerkers in de regio worden geconfronteerd met verschillende problemen. Ook al gaat het de laatste jaren in de goede richting, erfgoed is nog altijd geen populair onderwerp. Er moet onderzocht worden hoe we erfgoed "sexy kunnen maken". Dit kan door dichter bij het publiek te werken: thematisch (regiothema's, volkscultuur), geografisch ("buurtwerking"), ... Er moet ook gekeken worden hoe aantrekkelijker ontsloten kan worden: publicaties, ansichtkaarten, erfgoedcafés of uchteroavonden, ...

Hoe kunnen we het bestuur van onze erfgoedverenigingen verjongen? Er moet ingezet worden op samenwerking met het onderwijs, jeugdwerking (oprichting van jongerenafdelingen) en ontsluitingsmethodes die de jeugd meer aanspreken. In het algemeen moet erfgoed aantrekkelijker gemaakt worden voor kinderen en jongeren. Voor kinderen wordt er onder andere gedacht aan doe-musea, volksspelen bij straatfeesten, (het zelf maken van) oude soorten speelgoed ...

Er wordt gevraagd om ondersteuning op een heel aantal vlakken: kennis (kennisdeling en -uitwisseling), materiaal (logistieke ondersteuning), infrastructuur (tentoonstellingsruimten, depot, ...), administratie en wetgeving (ondersteuning/vereenvoudiging), ... Ook hier kunnen we naar intergemeentelijke oplossingen zoeken.

Waardering voor het vrijwilligerswerk

Erfgoedwerkers vragen om respect, waardering en interesse voor hun werk van het brede publiek in het algemeen en lokale beleidsmakers in het bijzonder. Hun inspanningen zijn vaak vrijwillig.