Het beleidsplan 2012-2014 in 10 punten

Het beleidsplan 2012-2014 in tien punten: een missie, een visie, drie jaarthema's en vijf strategische doelstellingen.

Een missie en een visie

De missie

De Erfgoedcel "Erfgoed tussen Maas en Kempen" wil het bewustzijn van de waarde van cultureel erfgoed vergroten. Zij wil dit doen door in te spelen op de rijke geschiedenis van de regio en haar levende volkscultuur. Deze drukken een belangrijke stempel op de eigenheid van de streek en haar bewoners. De erfgoedcel wil dit erfgoed onderzoeken, zichtbaar maken en bewaren voor de toekomst.

Het aanwezige sociale weefsel, het rijke verenigingsleven en haar groot aantal vrijwilligers zijn de ideale vertrekbasis om dit erfgoed in te zetten als bindmiddel door het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden en kennisdeling.

In haar hele werking wil de erfgoedcel over grenzen heen kijken en werken: over gemeentegrenzen, landsgrenzen, culturele grenzen, grenzen tussen beleidsdomeinen, tussen generaties en tussen amateurs en professionelen.

De visie

Onze slagzin 'Ich en dich' vat alle elementen uit onze visie perfect samen: co-creatie, polyfonie, samenwerking, gelijkwaardigheid, erfgoedkaffees, ankerplaatsen, ontmoeting en levend erfgoed. Meer weten over 'Ich en dich'?

Drie jaarthema's

2012: het overgangsritueel geboorte

Dit is een zeer toegankelijk en dankbaar thema voor het introduceren van cultureel-erfgoedprojecten in de regio. Uiteraard is het ook symbolisch voor de opstart van de nieuwe erfgoedcel.

2013: 2000 jaar eetcultuur

Opnieuw kiezen we voor een breed thema waar we verschillende richtingen mee uit kunnen. Het is de bedoeling extra aandacht te besteden aan eetcultuur in relatie tot volksculturele gebruiken, bijvoorbeeld carnaval.

2014: 15de-eeuwse of religieuze kunst

Een logische keuze als je weet dat 2014 het Van Eyckjaar is voor Maaseik. Een dergelijke kans kunnen we niet laten liggen.

Vijf doelstellingen

1. Sensibiliseren

We willen de brede bevolking vertrouwd maken met wat erfgoed kan zijn. Erfgoed wordt nog te vaak beperkt tot het onroerend erfgoed (in de eerste plaats monumenten). We willen ook het roerend en het immaterieel erfgoed onder de aandacht brengen. In de regio is er een rijke en levende volkscultuur. De verhalen achter veel plekjes en de bijzondere kwaliteit van het landschap (stilte en rust) vormen een tweede belangrijke component. We hopen op die manier erfgoed aantrekkelijker te maken.

2. Erfgoededucatie

We willen erfgoed bekend maken bij de jonge generaties door erfgoededucatie. In deze beleidsperiode richten we ons op het lager onderwijs. Onder meer in de Musea Maaseik is hierrond reeds expertise aanwezig. Onder meer door het inzetten van nieuwe media hopen we erfgoed aantrekkelijker te maken voor kinderen en jongeren.

Dit houdt ook in dat we acties moeten ondernemen om leerkrachten gevoelig te maken voor het thema erfgoed.

We willen de bevolking ook erfgoedbewust (cf. milieubewust) maken.

We willen dat de erfgoedwerkers gerespecteerd worden voor hun vaak vrijwillige inspanningen.

3. Een bovenlokaal en open erfgoednetwerk

We willen een bovenlokaal en open erfgoednetwerk creëren op basis van de huidige sociale verbindingen en intergemeentelijke samenwerking enerzijds en door middel van een open dialoog tussen de verschillende erfgoedwerkers (amateur en professional) anderzijds. Met open bedoelen we een voor iedereen toegankelijk netwerk waarbinnen middelen zo vrij mogelijk worden gedeeld en doorgegeven. We zien in de ontwikkeling van nieuwe media een mogelijke ondersteuning van dit netwerk, maar face-to-face ontmoetingen vormen de basis ervan.

Dit open netwerk moet weerstand bieden tegen de vergrijzing en verstarring waar veel erfgoedverenigingen mee te kampen hebben en moet hen helpen een nieuwe dynamiek te vinden.

4. Kennisdeling

We willen inzetten op kennisdeling door het sociale netwerk en de bestaande expertise te gebruiken. We willen deze kennis zowel digitaal als op papier delen.

Aandachtspunten hierbij zijn kennis over:

  • wetgeving en reglementering (subsidies voor erfgoed, auteursrechten, vrijwilligerswerk, wapenwet, voedselveiligheid, ...);
  • kerkschatten (zorg en ontsluiting);
  • verenigingsarchieven;
  • werven van en werken met vrijwilligers (vrijwilligersmanagement).

5. Zwerfgoed

Een ondersteuningsbeleid voor het opsporen en in kaart brengen van het vergeten, verdwaald, versnipperd of verloren erfgoed.

Regelmatig zijn er ontdekkingen en we vermoeden daarom een groot potentieel aan nog verborgen schatten. Voor het opsporen en inventariseren willen we nieuwe vrijwilligers werven en opleiden.